Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Leerlingen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
 
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op klassenniveau door de leerkracht geboden worden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, wordt hulp ingeroepen van de interne begeleider. Zo nodig zal de leerling in een ondersteuningsteam worden besproken en/of wordt extra hulp gegeven door een extra leerkracht of een onderwijsassistent.
In ons SchoolOndersteuningsPlan kunt u lezen, hoe onze onderwijsondersteuning wordt vormgegeven. Schoolondersteuningsplan OBS De Fuut 2018-2022, versie sept. 2019.pdf
 
Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij Breed Onafhankelijk Ondersteuningsteam (BOOT) van het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 

Op de website van OPSPOOR kunt meer lezen over passend onderwijs.
 

Ouders aan het woord

"De medewerkers vormen een gezellig en enthousiast team. "

" Zij zetten met volop in op de ontwikkeling van de school en de kinderen. Er is veel aandacht voor projecten, samenwerking, toneel en creatieve vakken."