Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.
Per leerling worden leerdoelen in samenspraak met de leerkracht, ouders en leerling besproken en vastgesteld. Leerlingen en ouders worden betrokken bij het onderwijsaanbod. Wij inventariseren bij ouders welke kennis en expertise zij hebben op het terrein van een gekozen thema en vragen of zij hieraan willen bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van een gastles. Om de ontmoeting en samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten te stimuleren is in de school een leercafé ingericht. Deze vormt het hart van de school waar iedereen welkom is.

Wij nodigen ouders regelmatig uit voor bijeenkomsten (bijvoorbeeld Wereldcafé), waarbij ze op een actieve en speelse manier worden gevraagd om mee te denken over het onderwijs van de toekomst. Tijdens inloopweken/-ochtenden worden ouders uitgenodigd om lessen in de klas bij te wonen. Via het digitale ouderportaal worden ouders regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod en hoe die in de dagelijkse onderwijspraktijk wordt toegepast.

Medezeggenschapsraad
We hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin naast leerkrachten, ook ouders zitting hebben. Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het extra ondersteuningsaanbod, het onderwijsconcept, het personeelsbeleid en de financiën. De MR heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. Het voorgenomen beleid wordt besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk.

Ouderraad
Op de Fuut hebben we een actieve en enthousiaste ouderraad. Zij organiseren samen met het team diverse activiteiten en evenementen voor de kinderen en ouders, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, een Paasactiviteit en de Uitstuif.

Klassenouders
We werken met klassenouders werken. Aan het begin van het schooljaar spreken leerkracht en ouders met elkaar af wat ze van elkaar verwachten. 
 
Ouderhulp
Wij kunnen niet zonder de hulp van ouders. Veel ouders zijn onder en na schooltijd actief. Een paar voorbeelden:
  • De uitleen van boeken uit de bibliotheek.
  • De uitleen van puzzels uit de puzzel-o-theek.
  • Hulp bij schoolreisjes, excursies, feesten.
  • Hulp bij workshops, handarbeidlessen, projecten en sportactiviteiten.

 

Ouders aan het woord

"Er is veel klasoverstijgende samenwerking met uitdagende en originele thema's."

"Kinderen worden erg betrokken bij hun eigen leerdoelen en voortgang. De school neemt het serieus als kinderen een probleem met een vak hebben en de lieve juffen bieden dan goede ondersteuning."